اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان

Department renovated schools in Zanjan province

15 اسفند 1399

English

مطالب

احداث و تکمیل تعداد 5 پروژه در سطح استان

احداث و تکمیل تعداد ۵ پروژه در سطح استان

اداره کل نوسازی مدارس استان زنجان در نظر دارد اجرای پروژه های مشروحه ذیل را  بر اساس تصویب نامه هیأت وزیران و قانون برگزاری مناقصه به پیمانکاران تعیین صلاحیت شده سازمان برنامه و بودجه (مدیریت و برنامه ریزی سابق) در رشته ابنیه ( تمامی رتبه های حقوقی ) و با در نظر گرفتن ظرفیت آزاد خود و براساس فهرست بهای سال 96 بصورت زیربنایی و بر اساس بخشنامه سرجمع به شماره 1299188/96 مورخ 96/5/4 و از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای  واگذار نماید . لذا بموجب این آگهی از پیمانکاران واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت خرید اسناد مناقصه به همراه معرفی نامه کتبی و واریز هزینه خرید اسناد مناقصه  به مبلغ 80.000 ریال به حساب شماره 2170092506009 نزد بانک ملی از تاریخ 96/12/19 الی 96/12/23 به واحد امور قراردادها این اداره کل به آدرس زنجان – خیابان خرمشهر –روبروی صدا و سیمای مرکز زنجان (شماره تلفن تماس :33034567-024) مراجعه فرمایند آخرین مهلت ارائه پیشنهاد تا آخر وقت اداری مورخ 97/1/7 و پاکات  مناقصات در مورخ 97/1/8  به ترتیبی که در ذیل آمده است بازگشایی خواهد شد .  بخشی از اعتبار پروژه ها بصورت ( اسناد خزانه اسلامی) طبق ابلاغ سازمان برنامه و بودجه خواهد بود . ضمناً هزینه آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد

 1 - احداث مدرسه ابتدائی 9 کلاسه دیزج آباد  با برآورد 18.215.684.865 ریال و تضمین شرکت در مناقصه 910.800.000 ریال    2-  احداث مدرسه ابتدائی 12 کلاسه کاکایی ماهنشان با برآورد 23.965.035.792  ریال و تضمین شرکت در مناقصه 1.199.000.000 ریال 3  - تکمیل  سالن ورزشی دانش آموزی مدرسه دوره دوم متوسطه کار و دانش باقر العلوم ابهر  با برآورد 5.743.031.194  ریال و تضمین شرکت در مناقصه 287.200.000 ریال 4-  احداث خوابگاه دانش آموزی اردوگاه امام خمینی (ره) زنجان  با برآورد 24.214.504.640 ریال و تضمین شرکت در مناقصه 1.211.000.000 ریال  5 - تکمیل مدرسه ابتدائی 6 کلاسه تشویر طارم  با برآورد 6.776.622.650 ریال و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 338.900.000 ریال

*741*3*1214# مشارکت در مدزسه سازی با شماره گیری