اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان

Department renovated schools in Zanjan province

25 اردیبهشت 1400

English

مطالب

بیانیه حفظ حریم شخصی

حریم خصوصی

اهداف بیانیه : اطلاعات شخصی هر فرد، حریم خصوصی وی محسوب می شود. حفاظت بیشتر از حقوق شخصی افراد در شبکه نه تنها موجب امنیت کاربران می شود بلکه باعث اعتماد بیشتر و مشارکت آنها درفعالیت جاری می گردد. هدف از این بیانیه آگاه ساختن شما از نحوه استفاده از اطلاعاتی است که درهنگام ارائه خدمات در تارنمای سازمان ازجانب شما دریافت می گردد. بر این اساس ، اداره کل نوسازی ، تجهیز و توسعه مدارس استان زنجان متعهد است که حریم شخصی کاربران خود را حفظ نماید.

موارد قانونی مرتبط باحریم خصوصی این سازمان براساس ماده 7 تصویب نامه حقوق شهروندی درنظام اداری موضوع مصوبه شماره 1127128 مورخ 28/11/95 شورای عالی اداری و مقررات مرتبط باآن، خود را ملزم به حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد دانسته و از کاربرای آن دسته از اطلاعات را فقط به منظور ارائه خدمات کفایت می کند، دریافت کرده و باپیش بینی تمهیدات لازم برای حفظ مدارک شخصی افراد، از انتشار آن یا دراختیار قراردادن آن به دیگران خودداری می نماید.

هدف از جمع آوری برخی اطلاعات کاربران: مشاهده صفحات تارنما نیازمنددادن اطلاعات  از سوی کاربران نمی باشد، اما برخی موارد از جمله ارائه خدمات الکترونیکی و تکمیل برخی فرم های مرتبط، مستلزم دریافت اطلاعات شخصی شما بوده و پس از تحلیل اطلاعات این خدمات به شما ارائه می گردد. اطلاعات جمع آوری شده از بازدید کنندگان، صرفا برای بهبود کیفیت خدمات ، نحوه ارائه خدمات و دسترسی سریع مراجعین به خدمات مورد استفاده قرار می گیرند. این سازمان درتمامی این موارد متعهد به حفظ اطلاعات شخصی شما بوده و هیچ بخشی از اطلاعات تکمیل کنندگان فرم های الکترونیکی در اختیارعموم مردم قرار نمی گیرد.

هشدارامنیتی: توجه داشته باشید که برخی از اطلاعات شخصی شما، هنگامی که پیام و یا مطلبی را دربخش تالارهای گفتگوو یا شبکه بومی اجتماعی ارسال می کنید، دراختیار عموم قرار گرفته و ممکن است این اطلاعات خارج از کنترل ما موجب سوء استفاده های احتمالی و ارسال پیام های ناخواسته از سوی دیگران شود.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان

آخرین اخبار

*741*3*1214# مشارکت در مدزسه سازی با شماره گیری