اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان

Department renovated schools in Zanjan province

25 اردیبهشت 1400

English

مطالب

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

آدرس
زنجان خیابان خرمشهرروبروی صداوسیمااداره کل نوسازی مدارس استان زنجان
تلفن
33771926-33771067-33034500
نمابر
33771654

کدپستی

4516943113

شناسه ملی
14003385981
 
 
سمت
نام و نام خانوادگی    
شماره تماس             
مدیر کل
مهندس جهانگیر صفری
02433773280
riasat@dres-zn.ir
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی 
مهندس ناصر تیموری
02433034536
edari@dres-zn.ir
معاونت فنی
مهندس فرخ انصاری
02433034560
fanni@dres-zn.ir
معاونت اجرایی
مهندس علی طاهری
02433034559
ejraee@dres-zn.ir
حراست
مهندس فرزاد دیزجیان
02433772300
herasat@dres-zn.ir
معاونت مشارکت های مردمیمهندس جواد عزت شوکتی

024133034562

mosharekatha@dres-zn.ir

شماره تلفن های داخلی همکاران اداره کل نوسازی مدارس
      
همکفتلفنطبقه اول تلفنطبقه دومتلفن
نگهبانی - تلفنخانه500بایگانی - نوری520نظارت - فرشیدراد537
حسابداری  ثبوتی502دبیرخانه- محمدپور521نظارت -حبیبی وند538
حسابداری  پرگاریان516دبیرخانه- کریمی522-نظارت- حسین طاهری539
حسابداری-علیرضامحمدی504فکس دبیرخانه523نظارت - علی پور540
حسابداری خط رزرو505امور اداری- سپهری525نظارت -سعیدی بهروز542
خانم توانا506فریدثبوتی526سالک احمدی544
آقای فتحی507وحید امیدی527نظارت - متین543
الیاس حسین نیا509مدیریت- بوستانیان33773280سرناظر- آریافر545
ذیحسابی -توحیدلو510مدیریت- بوستانیان528سرناظر- مجیدی546
ذیحسابی - اسکندری511اتاق کنفرانس531مشارکت ها- خانبابایی547
میزخدمت512روابط عمومی516سرناظر- اصغرمحمدی725
رامین رضایی 513آمار اعتبارات - ابراهیمی533مدیریت پروژه- حسینخانی549
مجتبی اسکندری پور516اعتبارات- احمدی534امورقراردادها- مهدی محمدی550
کارپرداز- حقیقت پور514حراست- دیزجیان535رسیدگی- اسلامی551
خانم محمدی و پرگاریان 515معاونت مالی مهندس صفوی536رسیدگی- رضائیون552
نگهبانی مرکز تلفن517فکس مدیریت33771654تاسیسات سلیمانی554
نقلیه زمانلو518فکس دبیرخانه33034523تاسیسات - بیگدلی555
دیوان محاسبات519کدپستی4516943113تاسیسات- خلخالی556
بوفه همکف580تاسیسات - بیات557
بوفه طبقه اول581  تاسیسات- عقابی558
بوفه طبقه دوم582  معاونت اجرایی- مهندس طاهری559
آزمایشگاه592  معاونت فنی- مهندس انصاری560
     561
    مهندس شوکتی562
    مهندس دوستی551
    مهندس شوکتی548
    معماری- خدایی565
    معماری- حیدری566
    معماری رحمانی567
    معماری- زمانی568
    متره مهندس حبیبی569
    متره مهندس سعید570

 
 

zanjan@nosazimadares.ir

کانال اداره کل نوسازی زنجان در پیام رسان سروش


آخرین اخبار

*741*3*1214# مشارکت در مدزسه سازی با شماره گیری