اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان

Department renovated schools in Zanjan province

15 اسفند 1399

English

مطالب

احداث و تکمیل تعداد 7 پروژه در سطح استان

به شرح جدول

اداره کل نوسازی مدارس استان زنجان در نظر دارد اجرای پروژه های مشروحه ذیل را  بر اساس تصویب نامه هیأت وزیران و قانون برگزاری مناقصه به پیمانکاران تعیین صلاحیت شده سازمان برنامه و بودجه (مدیریت و برنامه ریزی سابق) در رشته ابنیه و با در نظر گرفتن ظرفیت آزاد خود و براساس فهرست بهای سال 96 بصورت زیربنایی و بر اساس بخشنامه سرجمع به شماره 1299188/96 مورخ 4/5/96 و از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای  واگذار نماید . لذا بموجب این آگهی  از پیمانکاران واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت خرید اسناد مناقصه به همراه معرفی نامه کتبی و واریز هزینه خرید اسناد مناقصه  به مبلغ 80.000 ریال به حساب شماره 2170092506009 نزد بانک ملی از تاریخ 11/11/96 الی 15/11/96 به واحد امور قراردادها این اداره کل به آدرس زنجان خیابان خرمشهر روبروی صدا و سیمای مرکز زنجان (شماره تلفن تماس :33034567-024) مراجعه فرمایند آخرین مهلت ارائه پیشنهاد تا آخر وقت اداری مورخ 26/11/96 و پاکات  مناقصات ردیف 1 الی 4 در مورخ 28/11/96و ردیف 5 الی 7 در مورخ 29/11/96 و  به ترتیبی که در ذیل آمده است بازگشایی خواهد شد .  بخشی از اعتبار پروژه های ردیف 3 تا 7 بصورت ( اسناد خزانه اسلامی) طبق ابلاغ سازمان برنامه و بودجه خواهد بود . ضمناً هزینه آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد .               

ردیف نام پروژه برآورد
(ریال)
رتبه مبلغ تضمین شرکت درمناقصه (بشرح مندرج دراسنادمناقصه ) ریال
1 احداث مدرسه 6 کلاسه ابتدائی روستای حی 8.069.506.370 تمامی رتبه های حقوقی 403.500.000
2 احداث دبستان 3 کلاسه روستای ماری 3.658.856.742 تمامی رتبه های حقوقی و رتبه 1 حقیقی 183.000.000
3 تکمیل مدرسه ابتدائی خیر ساز دکتر شقاقی زنجان 16.039.884.408 تمامی رتبه های حقوقی 802.000.000
4 تکمیل مدرسه دوره دوم متوسطه کارودانش والفجرخدابنده 32.799.820.025 تمامی رتبه های حقوقی 1.640.000.000
5 احداث مدرسه ابتدائی 3 کلاسه روستای  لولک آباد 5.262.385.016 تمامی رتبه های حقوقی 263.200.000
6 تکمیل مدرسه دوره دوم متوسطه کار دانش بنت الهدی گرماب 12.671.072.634 تمامی رتبه های حقوقی 633.600.000
7 تکمیل مدرسه 12 کلاسه ارشاد آزادی خرم دره 7.941.967.249 تمامی رتبه های حقوقی 397.100.000

*741*3*1214# مشارکت در مدزسه سازی با شماره گیری