اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان

Department renovated schools in Zanjan province

15 اسفند 1399

English

مطالب

مناقصه استاندارد سازی سیتم گرمایشی مدارس منطقه طارم ...

مناقصه استاندارد سازی سیتم گرمایشی مدارس منطقه طارم

مناقصه استاندارد سازی سیتم گرمایشی مدارس منطقه طارم ...

استاندارد سازی سیتم گرمایشی مدارس منطقه طارم

تاریخ انتشار در وب سایت : 1395/07/18

مهلت خرید اسناد : 1395-07-24

مهلت ارسال مدارک : 1395-08-05

تاریخ بازگشائی پاکات : 1395-08-08

مبلغ خرید اسناد : 500.000 ریال واریز به حساب 2170092506009 نزد بانک ملی

استان برگزاری : زنجان

آدرس خرید اسناد : زنجان - خ خرمشهر - روبروی صدا و سیما - امور قرارداد های اداره کل نوسازی مدارس  استان زنجان

تلفن : 02433034567

سایت اینترنتی : http://sajar.mporg.ir

توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : 1395-11-08 ----  

رسانه منتشر کننده : سایتهای اینترنتی

*741*3*1214# مشارکت در مدزسه سازی با شماره گیری