اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان

Department renovated schools in Zanjan province

1399/07/30 تاریخ

ورود

خبر

مناقصه عمومی اداره کل نوسازی مدارس زنجان

مناقصه عمومی اداره کل نوسازی مدارس زنجان

مناقصه عمومی اداره کل نوسازی مدارس زنجان

 بسمه تعالی                             

آگهی مناقصه عمومی

اداره کل نوسازی مدارس استان زنجان در نظر دارد اجرای پروژه های مشروحه ذیل را بر اساس تصویب نامه هیأت وزیران و قانون برگزاری مناقصه به پیمانکاران تعیین صلاحیت شده سازمان برنامه و بودجه در رشته ابنیه و تأسیسات و تجهیزات با در نظر گرفتن ظرفیت آزاد خود و براساس فهرست بهای سال 1399 به صورت مناقصه عمومی یک مرحله ای و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،  مراحل ثبت نام  در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .(شماره تلفن تماس جهت کسب اطلاعات و ثبت نام در سامانه ستاد : 02141934 )

لذا پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت شرکت در مناقصه از ساعت 00/8  مورخ 6/6/99  لغایت ساعت 00/14 مورخ 12/6/99 به سایت مزبور مراجعه نمایند . آخرین مهلت ارائه قیمت پیشنهادی ( هم به صورت فیزیکی و هم از طریق سامانه ستاد ) : تا پایان وقت اداری ( ساعت 00/14) مورخ 22/6/99  می باشد . پاکات مناقصات در مورخ 23/6/99 به ترتیبی که در ذیل آمده است در کمیسیون به نشانی : زنجان خیابان خرمشهر روبروی صدا و سیمای مرکز زنجان (شماره تلفن تماس : 02433034550 ) و در ساعتی که در اسناد قید شده بازگشائی خواهد شد . (هزینه چاپ دو نوبت آگهی به عهده برندگان مناقصه میباشد)

1 استاندارد سازی و تعمیرات اساسی سیستم گرمایش مدارس مناطق 14 گانه استان زنجان  با برآورد 38.839.201.270 ریال  بصورت فهرست بهایی و تضمین شرکت در مناقصه 1.942.000.000 ریال ( تمامی پایه های حقوقی رشته تأسیسات و تجهیزات)  2 احداث دبستان 3 کلاسه روستای زماین انگوران  با برآورد 6.482.214.753 ریال بصورت زیربنائی ( بخشنامه سرجمع جدید ) و تضمین شرکت در مناقصه 324.200.000 ریال ( تمامی پایه های حقوقی و یک حقیقی رشته ابنیه و ساختمان ) 3 تکمیل مدرسه ابتدائی 12 کلاسه ادهمی ( کوی خرداد ) زنجان  با برآورد 17.735.940.193 ریال و بصورت زیربنائی ( بخشنامه سرجمع جدید ) و تضمین شرکت در مناقصه 886.800.000 ریال (تمامی پایه های  حقوقی رشته ابنیه و ساختمان ) 4 تکمیل مدرسه 12 کلاسه نیک سازان زنجان  با برآورد66.270.330.679 ریال بصورت زیربنائی ( بخشنامه سرجمع جدید ) و تضمین شرکت در مناقصه 3.313.600.000 ریال ( تمامی پایه های حقوقی رشته ابنیه و ساختمان )

 توضیح اینکه : پایه های ذکر شده بر مبنای برآورد مناقصه بوده و پس از  بازگشائی پاکت پیشنهاد قیمت ،  ظرفیت و پایه پیمانکار شرکت کننده در مناقصه بررسی و در صورتی که پیشنهاد قیمت وی کمتر و یا مساوی پایه و ظرفیت کاری وی باشد ، پیشنهاد وی قبول خواهد شد لذا شرکت کننده در مناقصه بایستی این موضوع را در نظر بگیرد .

تاریخ انتشار : 6 شهریور 1399 | 109 بازدید

آخرین اخبار

در راستای اجرای طرح #آجر _به_آجر ،دیدار مدیران کل نوسازی مدارس و صدا و سیمای مرکز زنجان
در راستای اجرای طرح #آجر _به_آجر ،دیدار مدیران کل نوسازی مدارس و صدا و سیمای مرکز زنجان
1399/07/22
مناقصه عمومی اداره کل نوسازی مدارس زنجان
مناقصه عمومی اداره کل نوسازی مدارس زنجان
1399/06/06
استقبال خیران از طرح آجر به آجر؛ خیران زنجانی به ساخت مدارس ۱۰ میلیارد تومان کمک کردند
استقبال خیران از طرح آجر به آجر؛ خیران زنجانی به ساخت مدارس ۱۰ میلیارد تومان کمک کردند
1399/06/01
حضور مدیر کل نوسازی مدارس استان در ارتباط مردمی "سامد"
حضور مدیر کل نوسازی مدارس استان در ارتباط مردمی "سامد"
1399/04/24
انتقاد رهبری از عدم استفاده مسولین از ماسک
انتقاد رهبری از عدم استفاده مسولین از ماسک
1399/04/12
مناقصه
1399/03/22
پیام مدیر کل نوسازی مدارس بمناسبت ۱۲ فروردین۱۳۹۹
پیام مدیر کل نوسازی بمناسبت ۱۲ فروردین۱۳۹۹
1399/01/12
پیام نوروزی۹۹
پیام نوروزی مدیر کل نوسازی مدارس زنجان
1399/01/02
*741*3*1214# مشارکت در مدزسه سازی با شماره گیری