اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان

Department renovated schools in Zanjan province

1398/02/30 تاریخ

ورود

مطالب

معاونت مشارکت های مردمی


درحال حاضر معاونت مشارکت های مردمی این اداره کل را جناب آقای مهندس عباس صفوی بر عهده دارند .شماره تماس با ایشان 02433034551 می باشد
*741*3*1214# مشارکت در مدزسه سازی با شماره گیری