اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان

Department renovated schools in Zanjan province

25 اردیبهشت 1400

English
رویداد تستی
رویداد رویداد رویداد
14 تیر 1395
*741*3*1214# مشارکت در مدزسه سازی با شماره گیری