اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان

Department renovated schools in Zanjan province

1398/11/09 تاریخ

ورود

رویداد تستی
رویداد رویداد رویداد
14 تیر 1395
*741*3*1214# مشارکت در مدزسه سازی با شماره گیری