اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان

Department renovated schools in Zanjan province

15 اسفند 1402

English
رویداد تستی
رویداد رویداد رویداد
14 تیر 1395
*741*3*1214# مشارکت در مدزسه سازی با شماره گیری