اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان

Department renovated schools in Zanjan province

1398/02/30 تاریخ

ورود

ارزیابی سایت اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان


ارزیابی سایت

وبسایت جدید سازمان را چگونه ارزیابی میکنید؟
ضعیف
متوسط
خوب
*741*3*1214# مشارکت در مدزسه سازی با شماره گیری